Acte necesare pentru înscriere

- la licență

• Cerere de înscriere tip;
• Diploma de bacalaureat, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe domenii de studii;
• Foaia matricolă în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe domenii de studii;
• Copie a certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
• Adeverinţă medicală tip MS şi aviz al medicului de familie;
• Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip 3/4 pe hârtie fotografică mată;
• Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;

• Candidaţii absolvenţi de învăţământ superior, care doresc să urmeze un alt domeniu de licenţă, vor completa dosarul cu o copie a diplomei de licenţă (certificată conform cu originalul) şi o adeverinţă din care să rezulte regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă de la prima facultate;

• Candidaţii studenţi, care doresc să urmeze un al doilea domeniu de licenţă, vor completa dosarul cu o adeverinţă de la instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi, din care să rezulte calitatea de student, regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă la instituţia respectivă;

• Candidaţii pentru domeniul de licenţă Teologie vor prezenta la dosar şi Binecuvântarea Episcopului Caransebeşului.

- la master

• Cerere de înscriere tip;
• Diploma de licenţă, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe programe de studii de master;
• Suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă, în original sau o copie certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
• Adeverinţă medicală tip MS şi aviz al medicului de familie;
• Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip 3/4;
• Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.